Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Reklamační řád 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivo Jinak s.r.o.

 

 I.

Úvodní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“) společnosti Pivo Jinak s.r.o., IČO: 06501478, DIČ: CZ06501478, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1 Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283234 (dále jen „PJ“), kontakt: email: info@pivojinak.cz; tel.: +420 731 370 011, upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv nebo jiných smluv uzavřených mezi PJ a jeho smluvními partnery, zejména pak v internetovém obchodě PJ na adrese http://www.pivojinak.cz/.

 

 1. Smluvním partnerem PJ je buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel a podnikatel dále jen jako „Kupující“). Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s PJ smlouvu, nebo s PJ jiným způsobem právně jedná (dále jen jako „Spotřebitel“). Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje taková osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti popsané v předchozí větě tohoto odstavce uzavře s PJ smlouvu nebo s ním jiným způsobem právně jedná (dále jen jako „Podnikatel“). Pro Kupujícího, který v objednávce uvede své DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

 

 1. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II. VOP a Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 1. PJ upozorňuje Kupující a návštěvníky internetových stránek PJ http://www.pivojinak.cz/, že návštěva těchto internetových stránek stejně jako objednání a prodej alkoholických nápojů osobám mladších 18 let je zakázán.

 

II.

Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. PJ v souladu s ustanoveními § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“) sděluje Spotřebiteli, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Spotřebitele;
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, a to prostřednictvím následujících platebních metod:
   1. platební kartou;
   2. běžným nebo rychlým bankovním převodem;
  3. nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat závisí na druhu produktu objednaného Kupujícím, jež je vždy výslovně označen dobou, po kterou bude Kupující produkt odebírat; údaj o ceně uvedený u daného produktu s opakujícím se plněním obsahuje údaj o ceně, za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, a tato cena je pro danou objednávku neměnná;
  4. ceny zboží a služeb uváděny na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/ jsou konečné (PJ není plátcem DPH), včetně veškerých daní a poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, o kterých bude Spotřebitel informován vždy před provedením platby;
  5. v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
   4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla PJ spolu se zbožím, přičemž formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde: Formulář_odstoupení
  6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (pivo), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží je Spotřebitel povinen vrátit PJ spolu s odstoupením od smlouvy;
  8. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  9. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes tento kontaktní formulář: Formulář_odstoupení nebo emailem na adrese info@pivojinak.cz nebo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že kupní smlouva mezi PJ a Kupujícím je uzavírána na dálku, informuje PJ Kupujícího o následujících skutečnostech:
  1. uzavřená smlouva nebude u PJ uložena;
  2. smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce;
  3. postup jednotlivých technických kroků vedoucích k uzavření smlouvy je uveden v čl. IV. VOP;
  4. Kupující má právo před odesláním objednávky opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;
  5. PJ dodržuje kodex chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

 

III.

Rozhodné právo, jazyk smlouvy, soudní příslušnost 

 1. Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené mezi PJ a Kupujícím, stejně jako pro předsmluvní závazkové vztahy platí výhradně české právo, zejména Občanský zákoník, v platném znění, přičemž se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

 

 1. Smluvním jazykem je čeština.

 

 1. Soudní příslušnost pro jakýkoliv spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP se určuje podle příslušnosti soudu sídla PJ, pokud je zákazník podnikatelem. V ostatních případech se soudní příslušnost řídí podle příslušných českých právních předpisů. PJ si vyhrazuje právo podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti Kupujícího - podnikatele.

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  

IV.

Objednávka, uzavření smlouvy, ceny a platba 

 1. Kupující může prostřednictvím odeslání objednávky na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/ učinit závaznou nabídku týkající se zboží a služeb prezentovaných v internetovém obchodě PJ.

 

 1. Objednávku učiní Kupující kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je odkliknuto tlačítko "Odeslat objednávku" nalevo vedle prohlášení „Kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.“, přičemž text "obchodními podmínkami" je hypertextovým odkaze odkazujícím na dokument těchto VOP. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko "dokončit a zaplatit“ a proces objednávky je tím ukončen.

 

 1. K uzavření smlouvy dojde podle platební metody zvolené Kupujícím teprve řádným zaplacením vybraného produktu. Za zaplacení se považuje připsání kupní ceny na bankovní účet PJ.

 

 1. Kupní smlouvou se PJ zavazuje Kupujícímu předat zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazuje uhradit PJ cenu zboží a služby a zboží převzít.

 

 1. PJ neukládá text smlouvy pro Kupujícího. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito VOP.

 

 1. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH.

 

 1. Platba může být realizována
  1. platební kartou; nebo
  2. běžným nebo rychlým bankovním převodem.

 

 1. PJ a Kupující tímto sjednávají, že vystavené faktury budou Kupující zaslány elektronicky. 

 

V.

Dodací podmínky 

 1. PJ svou povinnost předání zboží Kupujícímu tím, že mu umožní disponovat se zbožím na místě dodání a Kupujícího o tom včas informuje.

 

 1. Místem dodání musí být Kupujícím zvolená adresa nacházející se na území Česky republiky. PJ umožňuje dodání zboží následujícími způsoby:
  1. osobním rozvozem na území hlavního města Prahy;
  2. prostřednictvím sítě odběrných míst „Uloženka“ společnosti Uloženka s.r.o.; nebo
  3. prostřednictvím zásilkové služby DPD společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

 

 1. Zboží je se považuje za dodané okamžikem předání zboží PJ nebo přepravcem zvoleným PJ Kupujícímu, je-li tento Spotřebitelem. Je-li Kupujícím Podnikatel, je jako místo předání zboží nebo místo plnění služeb a případných nároků z náhradního/dodatečného plnění sjednáno sídlo společnosti PJ a zboží se považuje za předané Kupujícímu předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro Kupujícího.

 

 1. Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází u Kupujících, kteří jsou Spotřebiteli, na Kupujícího převzetím zboží. Pokud měl Kupující zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy mu bylo umožněno zbožím disponovat, ne však dříve, než v udanou dobu doručení.

 

 1. Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází v případě Kupujících, kteří jsou podnikateli, na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s následným zasláním přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na Kupujícího již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.

 

 1. Dodání zboží probíhá přímo PJ, nebo prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb. Způsob dodání a jeho cena závisí na objednaném zboží a výběru způsobu dopravy Kupujícím před uzavřením kupní smlouvy.

 

 1. Doba dodání zboží je uvedena u konkrétního zboží. Doručení zboží provozovatelem poštovních služeb probíhá od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. Doručení dodávek zboží zasilatelskou společností probíhá v pracovní dny, vyjma státem uznaných svátků.

 

 1. Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky se zbožím spolu s přepravcem. Zjevné, zevně znatelné škody způsobené při přepravě si zákazník musí při převzetí zboží nechat potvrdit přepravcem, jinak ztrácí práva z vadného plnění. Zákonná práva a povinnosti zákazníka nejsou tímto dotčena. 

 

VI.

Záruka za jakost a reklamace  

 1. Práva zákazníků v případě vad a práva ze záruk zákazníků se řídí reklamačním řádem PJ a příslušnými zákonnými ustanovení českého práva, zejména pak ustanovením §§ 2099 - 2117 Občanského zákoníku u Kupujících, jež jsou Podnikateli a navíc také ustanoveními §§ 2161 – 2174 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, v případě zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli, pokud není v reklamačním řádu PJ sjednáno nebo upraveno jinak.

 

 1. PJ odpovídá Kupujícími za jiná práva než práva z vad nebo práva ze záruk toliko v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, v případech odpovědnosti za škodu v závislosti zavinění (například v případě škod, způsobených vadami zboží), v případě škod na životě nebo zdraví, v případě nedovoleného jednání, lsti a při porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. Podstatnou smluvní povinností je taková povinnost, jejíž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejíž splnění se druhý smluvní partner může soustavně spoléhat. Jinak je odpovědnost PJ vůči Kupujícímu vyloučena.

 

 1. PJ neručí za trvanlivost žádného zboží. Trvanlivost jednotlivých piv v zásilce je rozdílná a bývá uvedena na obalu od výrobce. Zásilka může obsahovat piva, jejíž doba exspirace je omezená a při nesprávném skladování může dojít k jejímu znehodnocení. Zpravidla piva v zásilce vydrží 1-3 měsíce při uchovávání v suchu, chladu do 8˚C a tmě. V případě, že si je PJ vědom o pivě v zásilce, které je výrazně náchylnější na zkázu, než je běžně deklarované, je zákazník informován v předstihu na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/. Kupující má povinnost od přepravce převzít zásilku do 24 hodin od mailového, telefonního či SMS upozornění a okamžitě ji uložit do chladného prostředí s teplotou do 8˚C a tmy (zpravidla lednice). V případě, že Kupující nebyl k zastižení či nereagoval na výzvu k doručení zásilky, a tudíž nepřevzal zásilku do 24 hodin od předání přepravci, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za trvanlivost zboží. V případě, že dopravce je nucen pro nereagování příjemce zásilky vrátit zboží odesílateli, dodavatel není opětovně povinen zásilku odeslat na žádost Kupující. PJ v tomto případě může požadovat po Kupujícím opětovné zaplacení částky odpovídající jedné pivní zásilce za znovu odeslání. Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah zásilky znehodnocen mechanickým poškozením během transportu.

  

VII.

Ochrana osobních údajů 

 1. PJ postupuje při zpracování osobních údajů Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

 

 1. Kupující uděluje PJ souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými PJ, a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky.

 

 1. Zákazník dává PJ, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:
  1. poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci s Kupujícím během realizace poptávky a podobně;
  2. poskytnutí informací Kupujícímu o produktech, službách a slevových nabídkách PJ (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);
  3. Kupující uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů do jeho odvolání, nebo po dobu pěti (5) let od ukončení odběru zboží Kupujícím.

PJ prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

 

 1. Údaje Kupující poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/. Souhlas dle tohoto článku může Kupující kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu nebo písemně na adrese sídla společnosti PJ.

 

 1. Kupující má právo na:
  1. na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a PJ je povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
   1. účelu zpracování Údajů;
   2. Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
   3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Kupujícího; a
   4. příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.
  2. Dále má Kupující právo:
   1. na přístup k Údajům;
   2. požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
   3. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti PJ.
  3. Pokud se Kupující domnívá, že PJ, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat PJ, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
   2. požádat, aby PJ, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
   3. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

VIII.

Ostatní a závěrečná ujednání 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající, tedy PJ, povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 10.11.2017.

 

 1. Tyto VOP jsou k dispozici na adrese sídla společnosti Pivo Jinak s.r.o. a elektronicky na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/

 

 

Reklamační řád společnosti Pivo Jinak s.r.o.

  

I.

Úvodní ustanovení 

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, společnosti Pivo Jinak s.r.o., IČO: 06501478, DIČ: CZ06501478, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283234 (dále jen „PJ“ nebo „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od Prodávajícího.

 

 1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

 1. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

 1. Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

II.

Záruky 

 1. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

 1. Při prodeji zboží Kupujícím Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn. že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, případně které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
  1. vadu zboží Kupující způsobil sám; nebo
  2. Kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady:
  1. pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
  2. které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním; nebo
  3. vyplývá-li to z povahy věci.

 

 1. Kupující, jež je Spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepotravinářského zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu, návodu, v reklamě v souladu s právními předpisy nebo v záručním listu není uvedena záruční doba delší.

 

 1. Kupující, jež je Podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepotravinářského zboží v době 6 měsíců od převzetí věci Kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu, návodu, v reklamě v souladu s právními předpisy nebo v záručním listu není uvedena záruční doba delší.

 

 1. Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

 1. Není-li reklamace na vadu zboží, za které Prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. 

 

III.

Reklamace 

 1. Reklamace bude po nahlášení emailem na adrese reklamace@pivojinak.cz, nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyřešena pro maximální spokojenost Kupujícího.

 

 1. Nákup zboží prokazuje Kupující prodejním dokladem, záručním listem, byl-li na zboží vystaven, nebo jiným prokazatelným způsobem. Reklamované zboží je nutné fotograficky doložit a na vyžádání Prodávajícího předložit. Kupující je v reklamaci povinen uvést následující skutečnosti:
  1. Jméno, Příjmení, adresa, kontaktní údaje (email a telefon);
  2. údaje o zboží zejména pak jeho popis, datum zakoupení, datum doručení, popis zboží;
  3. údaje o reklamovaných vlastnostech či vadách s jejich podrobným popisem a fotodokumentací;
  4. uplatněná práva z vad.

 

 1. Pivo není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

 

 1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Kupující bude o průběhu reklamace informován na kontaktní údaje uvedené v reklamaci.

 

 1. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení poškozeného piva do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

 

 1. Je-li Kupujícím Podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující Podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

 1. U vad zboží, které se projeví v záruční době, má Kupující právo:
  1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, může požadovat podle své volby:
   1. bezplatné odstranění vady zboží; nebo
   2. ne-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu vadné součásti,
   3. nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může žádat přiměřenou slevu s ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  2. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v případě, že pro opakovaný výskyt vady po opravě (tzn. alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (tzn. v době uplatnění reklamace má zboží alespoň současně tři různé odstranitelné vady) nemůže Kupující zboží řádně užívat, může podle své volby požadovat:
   1. výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo
   2. může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  3. Kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v případech, že:
   1. oprava vadného zboží není provedena v přiměřené době od uplatnění reklamace (příp. ve lhůtě sjednané s kupujícím); nebo
   2. že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže. 

 

IV.

Závěrečná ustanovení 

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

 1. Tento Reklamační řád je platný od 10.11.2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

 1. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího a na internetových stránkách http://www.pivojinak.cz/.

 

 

Zpět do obchodu