Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost Pivo Jinak s.r.o., IČO: 065 01 478, se sídlem Na poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283234 (dále jen „my“ nebo „Společnost“) věnuje náležitou pozornost ochraně osobních údajů.

V tomto dokumentu se budeme snažit zodpovědět otázky ohledně ochrany Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v případě, že jste nebo se chcete stát naším klientem, a využívat tak naše služby. Zodpovíme Vám, proč Vaše údaje zpracováváme a na základě jakého právního titulu, po jak dlouhou dobu je můžeme zpracovávat a jaká práva můžete v souvislosti s osobními údaji uplatňovat.

Tyto informace jsou poskytovány v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které nám, jakožto správci osobních údajů, mimo jiné rozšiřuje informační povinnost vůči Vám, tedy subjektům osobních údajů.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Právním titulem (tedy tím, co nás opravňuje Vaše osobní údaje zpracovávat) jsou v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR následující skutečnosti:

 1. uzavřená smlouva a opatření přijatá před jejím uzavřením;
 2. naše oprávněné zájmy.

 

ROZSAH, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, akademické tituly, místo bydliště);
 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování) a
 3. údaje vzniklé v průběhu využívání našich služeb.

Tyto osobní údaje zpracováváme výlučně za následujícím účelem a po uvedenou dobu:

 1. za účelem uzavření smlouvy, jejího plnění a výkonu práv a povinností z toho vyplývajících, a to po dobu trvání smluvního vztahu a
 2. za účelem ochrany našich právních nároků, a to po dobu 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí výše vymezené doby, po kterou zpracováváme osobní údaje, tyto ihned v souladu s GDPR likvidujeme.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V rámci zpracování výše uvedených osobních údajů vystupujeme jako tzv. správci osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme i dalším osobám, kterými jsou jiní správci osobních údajů a zejména jejich zpracovatelé. Takovými příjemci jsou především:

 1. poskytovatelé IT služeb;
 2. přepravní společnosti a
 3. advokátní kanceláře.

Žádným jiným správcům ani zpracovatelům Vaše osobní údaje nepředáváme, ani je neposkytujeme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení a orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.  

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


My vystupujeme jako správci osobních údajů a na druhé straně stojíte vy – subjekty osobních údajů - a jako takovým Vám náleží následující práva, jejichž obsah stručně vymezíme:      

 1. právo na přístup(čl. 15 GDPR)

Jedná se o Vaše základní právo dozvědět se, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, jaký je zdroj osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů a jaká máte další práva. Všechny tyto informace by měly být poskytnuty v rámci těchto informací, která právě čtete, ale kdykoli jsem ochotni Vám na Vaši žádost tyto informace upřesnit. Součástí tohoto práva je i možnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Vždy máte právo žádat, aby zpracovávané osobní údaje byly opraveny, pokud jsou chybné, nepřesné nebo neúplné.

 1. právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Jedná se o tzv. právo být zapomenut. Vaše osobní údaje v určitých případech smažeme, zejména pokudpominul účel zpracování a není jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, nebo pokud byly údaje získány protiprávně.

 1. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

 

Jedná se o podobné oprávnění, jako je tomu u práva na výmaz s tím rozdílem, že Vaše osobní údaje nebudou vymazány, ale pouze po omezenou dobu nebudou předmětem zpracování. Může k tomu dojít např. v situacích, kdy popíráte přesnost nebo úplnost Vašich osobních údajů, tak omezíme jejich zpracování do doby, než nám poskytnete údaje správné.

 

 1. právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR)

Právo na přenositelnost je podobné právo na přístup, liší se tím, že informace o zpracovávaných údajích získáte v tzv. strojově čitelném formátu (např. Vám je zašleme na úložiště nebo předáme na CD).

 1. právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

 

Námitku můžete podat proti zpracovávání těch osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

 

 1. právo podat stížnost

Vždy můžete se stížností proti zpracování osobních údajů kontaktovat naši Společnost na kterémkoli z níže uvedených kontaktních údajů nebo ji podat u Úřadu pro ochranu práv osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je neoprávněné nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na adrese jeho sídla v ulici Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechny výše uvedené práva můžete uplatnit na:

 1. telefonním čísle: +420 724 963 463
 2. e-mailové adrese: info@pivojinak.cz
 3. adrese: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 - Nové Město

 

8. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Správa nastavení souhlasu:

 • Funkční - vždy aktivní
 • Statistiky - volitelné
 • Marketing - volitelné

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Zároveň Vám na těchto kontaktech poradíme, jaké právo a jakým způsobem uplatnit.

Zpět do obchodu